SZKOLENIA

Wavy Abstract Background

INŻYNIERIA ODWROTNA

Inżynieria odwrotna to, w uprosz­cze­niu, pro­cesy ma­jące do­pro­wa­dzić do re­kon­struk­cji da­nego przed­miotu ce­lem usta­lenia, w jaki spo­sób zos­tał wy­ko­nany i poz­na­nia zasad jego dzia­ła­nia od podstaw. Zasto­so­wa­nie tej wie­dzy

poz­wala na ana­lizę złoś­li­wego opro­gra­mo­wania (malware). Zdo­byta pod­czas szko­lenia wiedza znaj­dzie istot­ne zas­to­so­wanie w bie­żącej pracy zes­połów IT, które będą w stanie efektyw­niej zabez­pie­czać two­rzone przez nich roz­wią­za­nia oraz le­piej do­bie­rać sku­tecz­ne

me­cha­niz­my ochrony akty­wow orga­ni­zacji.

szkolenia_inżynieria_odwrotna

Nasza oferta szkoleniowa skierowana jest nie tylko do informatyków, ale również do kadry zarządzającej i każdego innego pracownika organizacji, który w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych ma styczność z infrastrukturą IT lub jej komponentami. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat, potwierdzający zdobycie nowych kompetencji w odpowiednim zakresie.